• Lorem ipsum

Disclaimer

De informatie op deze internetsite wordt door Little Wonderland met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Little Wonderland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De internetsite van Little Wonderland bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Little Wonderland worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Little Wonderland. Little Wonderland geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Little Wonderland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Waarschuwing: Informatie over ingrediënten die worden gebruikt in cosmetica producten die op de site worden weergegeven, is niet bedoeld als advies of aanbeveling met betrekking tot het gebruik van cosmetische producten. Als u vragen hebt over uw gebruik van een cosmetica product, raadpleegt u de etiketten op het product, neemt u contact op met ons of de fabrikant van het product en / of raadpleegt u een arts. De ingredientenlijst is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan geen rechten worden ontleend.

 

1. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Little Wonderland en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Wonderland niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Little Wonderland slecht verdraagt met de naam en reputatie van Little Wonderland, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.

 

2. Gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

2.1 Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Little Wonderland. Met deze website wil Little Wonderland u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Little Wonderland.

2.2 Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Little Wonderland contacteren via [email protected].

2.3 Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

2.4 Kleur informatie

De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de producten werkelijk heeft. Little Wonderland is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

2.5 Aansprakelijkheid

Little Wonderland levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Little Wonderland contacteren.

Little Wonderland spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Little Wonderland kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Little Wonderland niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Little Wonderland kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

2.6 Externe Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Little Wonderland geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Little Wonderland kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

2.7 Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Little Wonderland.

2.8 Wijzigingen

Little Wonderland behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 17 september 2017.

2.9 Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Little Wonderland respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring en onze pagina over cookies raadplegen.

 

3. Advies

Het advies van het Little Wonderland Skincare Advisor team is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter gaat het niet om medisch advies, noch geven wij diagnoses of medische advies waar rechten aan kunnen worden ontleend. Als je zoekt naar medisch advies voor jouw huidprobleem, verzoeken wij je om afspraak te maken met een arts of dermatoloog.

Volg altijd de instructies op de verpakking of de productomschrijving op onze website. Wees voorzichtig met het aanbrengen van producten op een gevoelige huid en staak het gebruik van een product als het volgende reactie veroorzaakt: roodheid, pijn, schilfering, irritatie, branderigheid. Als je allergisch ben van een bepaalde ingredient, check dan altijd de ingrediëntenlijst op de verpakking. Als je ontevreden bent over een product, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog belangrijker: aangezien een ieders huid op een bepaald moment kan en waarschijnlijk zal reageren op externe stimuli, kan elk product op een bepaald moment een negatieve reactie van de huid veroorzaken. Ook combineren van verschillende huidproducten kan de werkzaamheid negatief beïnvloeden. LW zal aan de hand van de vragenlijst een advies uitbrengen om de kans op irritatie zo klein mogelijk te houden. Als je toch overgevoelig wordt voor een bepaald product, stop hier dan direct mee en ga naar de dokter. Als je medisch advies voor je huid nodig hebt, ga dan naar een arts of dermatoloog.

De door Little Wonderland verstrekte informatie is niet gelijk aan een persoonlijk consult van een medisch professional en dient niet als zodanig te worden geïnterpreteerd.

 

4. Reglement Little Wonderland ‘Giveaways & Wincacties’

Organisator

Dit reglement vermeldt de voorwaarden voor de giveaways en winacties georganiseerd door de firma Little Wonderland (hierna de ‘organisator’ genoemd) Little Wonderland te Johannes Huddeweg 14 6827 CB Arnhem, Nederland.

Deelnemers

Iedere inwoner binnen Europa, ouder dan 18 jaar, of vanaf 14 jaar met toestemming van ouder/verzorger, mag aan de giveaways en winacties, deelnemen, met uitzondering van medewerkers van Little Wonderland, evenals hun familieleden.

Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.

De organisator kan op ieder moment iemand uitsluiten van deelname aan de wedstrijden die door de organisator worden georganiseerd. En dat voor een bepaalde periode en ingevolge een inbreuk op de wedstrijdvoorwaarden, misbruik, bedrog of frauduleuze deelname aan een wedstrijd.

Aantal deelnames

Deelname aan de wedstrijd is gratis en impliceert geen enkele aankoopverplichting.

Iedere deelnemer kan slechts één prijs winnen. Indien iemand onder verschillende schuilnamen deelneemt, worden al zijn of haar deelnames als ongeldig of onbestaand beschouwd.

Winnaars

De winnaars zullen op de hoogte gebracht worden via een private message op het kanaal waarop de actie loopt op de aangegeven datum. De prijzen zullen naar de winnaars verzonden worden binnen de twee weken na het einde van de wedstrijd.

Elke poging tot oplichting leidt tot uitsluiting van de verdachte deelnemer. Een dergelijke beslissing is onherroepelijk. De organisatoren behouden zich het recht voor vermoedelijke fraudeurs te vervolgen.

Prijzen

De wedstrijd loopt in Nederland.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen hun waarde in contanten, noch tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van welke aard ook.

Mocht blijken dat het gebruikte profiel/profielnaam niet klopt, dan verliest de deelnemer onherroepelijk zijn of haar recht op een prijs.

Communicatie

Alle informatie rond de wedstrijden staat in dit reglement beschreven.

Dit reglement kan eenvoudig schriftelijk worden opgevraagd bij de organisator. Voeg bij uw aanvraag een voldoende gefrankeerde en vooraf geadresseerde omslag (met de correcte adresgegevens van de deelnemer). Naast dit schriftelijk reglement en de mailtjes die de winnaars ontvangen wordt over deze wedstrijd geen enkele correspondentie (per brief, e-mail, fax of telefoon) gevoerd.

Aansprakelijkheid van de organisator

Wie deelneemt aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.

De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge:

  • Problemen door transmissies via internet,
  • Het niet-functioneren van internet en/of van de gebruikte software e.a.,
  • Storingen

Deelnemers moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens en/of de software op hun apparatuur en hun sites tegen allerhande aanvallen te beschermen. Wie inlogt op de wedstrijdpagina van Clinique en aan de wedstrijd deelneemt, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht.

De organisator wijzen hoe dan ook elke aansprakelijkheid af en kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of van omstandigheden buiten de wil van de organisator en/of het adviserend communicatiebureau om.

De organisator en /of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins verantwoordelijk worden geacht voor schade aan en/of verlies van correspondentie door De Post of andere media, en met name:

  • De verzending van een aanvraag voor een exemplaar van het wedstrijdreglement door deelnemers,
  • De verzending van het gevraagde wedstrijdreglement door de organisator t.a.v. deelnemers.

De organisator geeft geen enkele garantie omtrent de prijzen. De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, (on)rechtstreekse schade van welke aard ook voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of de prijsuitreiking.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, voornaam, adres, e.a.) worden enkel ingezameld met het oog op de identificatie van de winnaars en worden na afloop van de wedstrijd enkel bewaard indien deelnemers daarvoor expliciet hun toestemming gaven via ‘opt-in’. (Artikel 2 bepaalt de looptijd van de wedstrijd, evenals de periode voor de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen). Dergelijke gegevens worden enkel voor Direct Marketing gebruikt indien deelnemers daarvoor expliciet de toestemming gaven via ‘opt-in’. Deelnemers mogen hun gegevens kosteloos inkijken en wijzigen. Daartoe richten zij zich schriftelijk tot de organisator.

Toepasbaar recht en juridische bevoegdheid

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geschillen waarin geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Nederland bevoegd.

Voor meer informatie raadpleeg ons algemeen Privacybeleid:
https://www.littlewonderland.nl/nl/service/disclaimer/